पशुपंक्षी तथ्याङ्क

सि.नं. पशुपंक्षी आ.व. ०७० श्रावणदेखि ०७१ असार मसान्त सम्मको
१. गाई जात साँढे गोरु दुधालु गाई थारो गाई बहर कोरली बाच्छा बाच्छी जम्मा
स्थानीय ४२० २१५६७ ९३८५ ११४७१ ४६६२ ४८२५ ५१६७ ४६८९ ६२१८७
उन्नत ३९ ४०२४ १८९३१ ४८६९ ३९१३ ६२७७ ६३४८ ७५४५ ५२९०८
जम्मा ४६० २५५९१ २८३१७ १६३४० ८५७५ १११०२ ११५१६ १२२३४ ११५०९५
२. भैंसी जात राँगो जोत्ने दुधालु भैंसी थारो भैंसी पाडो कोरली पाडा पाडी जम्मा
स्थानीय १४४६ ४८३ ११७३० ७४२१ ३४७४ ३९८९ ३६७७ ४१३४ ३६६२७
उन्नत १५७० ६४५ १३६७५ १०८३४ ११९४१ ६२५२ १०४४३ ११२२० ६६५८०
जम्मा ३०१६ ११२८ २५४०५ १८२५५ १५६८८ १०२४१ १४११९ १५३५४ १०३२०७
३. बाख्रा जात बोका खसी व्या.बाख्री थारो बाख्रा पाठा १ वर्षमुनि पाठी १ वर्षमुनि पाठा ६ महिनामुनि पाठी ६ महिनामुनि जम्मा
स्थानीय ४४१४ १६३१३ ५००३५ ३८०७३ १४६५७ १४३४३ २६७२४ २८८०४ १९३२६४
उन्नत ४४५३ १०८५६ १२३२९ ९३९३ ९२०६ १२१८८ १३३५९ १०२८० ८२०६५
जम्मा ८७६७ २७१६९ ६२३६५ ४७४६७ २३८६३ २६५३२ ४००८३ ३९०८४ २७५३२९
४. भेडा जात थुमा खसी व्या.भेडी थारो भेडी पाठा १ वर्षमुनि पाठी १ वर्षमुनि पाठा ६ महिनामुनि पाठी ६ महिनामुनि जम्मा
स्थानीय ७ ० १३ ९ ७ ० ६ ७ ४९
उन्नत
जम्मा ७ ० १३ ९ ७ ० ६ ७ ४९
५. बंगुर जात वीर खसी व्या.भुनी थारो भुनी छरौता १ वर्षमुनि छरौती १ वर्षमुनि छरौता ६ महिनामुनि छरौती ६ महिनामुनि जम्मा
स्थानीय ४५ ६६ ३४५ २७१ २०५ २०९ ८३ २०४ १४२९
उन्नत ४६७ ३९९ १४४६ ५१८ १०७९ १०१३ ४७२० ३५६१ १३२०३
जम्मा ५१२ ४६५ १७९१ ७८९ १२८५ १२२३ ४८०३ ३७६४ १४६३१
६. कुखुरा जात लेयर्स ब्रोइलर जम्मा
स्थानीय ७९९६८ ० ७९९६८
उन्नत २७०९१० ६६७४५० ९३८३६०
जम्मा ३५०८७८ ६६७४५० १०१८३२८
७. हाँस जात हाँस जम्मा
स्थानीय ८०१ ८०१
उन्नत
जम्मा ८०१ ८०१